Inscenační tým


Režie: Jiří Honzírek
Scénografie: Marie Štěpánová
Produkce: Nela Šimková, Veronika Michalová
Světla: Vojtěch Dvořák
Zvuk: Jindřich Kovanda

 

Hrají


  • Maria Tatarynova
  • Darina Novikova

O procesu vzniku

Žal je všudypřítomný. Žal je nedílnou součástí našich životů. Žal v nás dokáže rozdmýchat širokou škálu emocí ale i jejich, mnohdy protichůdných, projevů: Hněv, strach, pláč, třes, řev, nemožnost vydat ani hlásku, či hlad po pomstě. Jak ale žal vzniká? Když vás opustí láska, když nemáte kam a za kým jít, nebo když dospíváte a musíte utéci z domova. Třeba před válkou... Divadlo FESTE v inscenaci Žal mapuje dokumentární formou duševní život mladých a dospívajících ukrajinců, kteří se ze dne na den ocitli v konfliktu, který mění chod dějin…

Každý den vidíme utrpení dospělých na pozadí událostí, kterým čelí a žijí v těchto těžkých časech. Vidíme, jak dospělí vyjadřují své pocity z války a jak na ni reagují. Naším cílem je upozornit na neutěšenou situaci dětí, které také trpí, přicházejí o rodiče a domov. Jejich utrpení neumenšuje ani skutečnost, že jsou dětmi.

"Během cesty Ukrajinou jsme se setkávali, ať už v hledištích nebo nebo zkrátka náhodou, s lidmi, kteří prošli extrémními životními situacemi. Všichni jsou velmi silní a na málokom je poznat, co má za sebou. A potom, když se hovor rozproudí, postupně zjišťujete, kdo před vámi sedí. Co se za poslední roky stalo s jeho rodinou, dětmi, rodiči, jak extrémní stres ten daný člověk zažívá. Ten člověk, který vám děkuje za váš zájem, za divadlo. Kladli jsme si otázku, jestli má smysl a nějaké poslání, pokud do tohoto extrémního vypětí ještě navíc vytváříme a ukazujeme inscenaci, která se právě válečnými následky zabývá. Ptali jsme se během diskusí, jestli to vůbec dává smysl. Reakce byla vždy kladná: "Musíte to dělat, nesmí se na to, co se stalo zapomenout, musíte to ukazovat vašim divákům na západě". A tak jsme pracovali dál a teď jsme tady. Tohle nám z cesty Ukrajinou vzešlo."  Jiří Honzírek

Představení je v 🇺🇦 ukrajinštině s 🇨🇿 českými titulky

About the process of creation

Grief is ubiquitous. Grief is an integral part of our lives. Grief can stir up a wide range of emotions, but also their often contradictory manifestations: anger, fear, crying, trembling, screaming, the inability to make a sound, or a hunger for revenge. But how does grief arise? When love leaves you, when you have nowhere and no one to go, or when you grow up and have to run away from home. Perhaps from war... FESTE Theatre's production of Grief charts, in documentary form, the spiritual life of young and teenage Ukrainians who, from one day to the next, find themselves caught up in a conflict that changes the course of history...

The performance is in 🇺🇦 Ukrainian with 🇨🇿 Czech subtitles

Every day we see the suffering of adults against the backdrop of the events they face and live through in these difficult times. We see how adults express their feelings about the war and how they react to it. Our aim is to highlight the plight of children who are also suffering, losing their parents and homes. Their suffering is not diminished by the fact that they are children.

"During our journey through Ukraine, we met, either in the auditoriums or simply by chance, people who had gone through extreme life situations. All of them are very strong and you can tell what they've been through. And then when the conversation gets going, you gradually find out who is sitting in front of you. What has happened to his family, his children, his parents over the years, how extreme the stress that person is experiencing. The person who thanks you for your concern, for the theater. We wondered if it makes sense and has a mission if we add to this extreme stress by creating and showing a production that deals with the consequences of war. We asked during the discussions if it made sense at all. The response was always positive: "You have to do it, you must not forget what happened, you have to show it to your audience in the West". And so we kept working and now here we are. This is what came out of our journey through Ukraine."

Скорбота є повсюдною. Горе є невід'ємною частиною нашого життя. Горе може викликати широкий спектр емоцій і їх часто суперечливих проявів: гнів, страх, плач, тремтіння, крик, нездатність вимовити жодного звуку або жагу помсти. Але як виникає горе? Коли тебе покидає кохання, коли тобі нікуди і ні до кого йти, або коли ти виростаєш і мусиш тікати з дому. Можливо, від війни... Вистава «Горе» театру «ФЕСТ» у документальній формі показує духовне життя молодих і підліткових українців, які з дня на день опиняються втягнутими в конфлікт, що змінює хід історії...

Вистава йде українською мовою 🇺🇦 з чеськими субтитрами 🇨🇿

Ціна: 100 крон (для глядачів з України)

 

 

REPORTÁŽ Z UKRAJINY ∣ ČT24 ∣ STUDIO 6

staňte se donátorem

výzva k donátorství Divadla Feste

Jiří Honzírek
ředitel

“ Patnáct let se snažíme sledovat problematická, bolavá, sociální a politická témata. Naši práci totiž vnímáme v první řadě jako kulturní službu veřejnosti. Prosím, podpořte nás, abychom mohli v tomto směřování pokračovat. ”

PODPOŘTE NÁS