Domov Informace o dražbě

Informace o dražbě

Dražba bude zahájena prohlášením licitátora, že zahajuje společnou dražbu (po ukončení zápisu účastníků dražby), a to ve 20.00 hodin. Zápis účastníků dražby začne téhož dne od 18:00 hodin.

Vydražitel kupuje v dobrovolné dražbě předmět společné dražby, jak stojí a leží.

Práva a závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené, které podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby nejsou navrhovateli známy.

Nejnižší podání je 300,-Kč včetně DPH

Minimální příhoz je stanoven na částku 100,-Kč

 

Úhrada ceny dosažené vydražením:

Vydražitel je povinen cenu dosaženou vydražením uhradit buď v hotovosti k rukám dražebníka po skončení dražby nebo bezhotovostní převodem na účet dražebníka vedený Československé obchodní banky, a.s. č. 214877940/0300, variabilní symbol pro platbu: 121013, a to nejdéle do deseti pracovních dní po dni konání dražby.

 

Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:

Vydražitel je oprávněn převzít vydražený předmět až po úplném zaplacení ceny dosažené jeho vydražením k rukám dražebníka v místě konání dražby a to buď v den konání dražby po skončení společné dražby, nebo pak kterýkoli pracovní den v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod. na adrese: Persefona o. s., Jiráskova 8, 602 00 Brno po předchozí telefonické domluvě na těchto telefonních číslech: 545 245 996, 734 749 362.

Vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí.

Účastník dražby svým podpisem do seznamu účastníků dražby vyjadřuje souhlas s touto dražební vyhláškou a závazek řídit se jejími ustanoveními a pokyny dražebníka a licitátora. Dále svým podpisem účastník dražby potvrzuje, že převzal dražební číslo a zavazuje se k úhradě vydražené ceny, pokud se stane vydražitelem.

Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.