Dopis Tomáše Tyla Jiřímu Honzírkovi ohledně uvedení hry JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D.: Konečné řešení kulturní otázky

Vážený pane Honzírku,
sděluji Vám tímto, že tzv. „Zápis z jednání Komise pro rozvoj kultury“ (dále jen „zápis“) je mým dílem a tímto se plně hlásím k jeho autorství mj. ve smyslu zákona 121/2000 Sb., tzn. se považuji mj. za autora hry, kterou hodlá Divadlo Feste uvádět pod titulem „JUDr. Tomáš Tyl: Konečné řešení kulturní otázky“, jinde též „JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D.: Konečné řešení kulturní otázky“, „JUDr. T.Tyl, Ph.D.: Konečné řešení kulturní otázky“ apod.Jelikož se mnou, jakožto s autorem nebyly projednány žádné podmínky uvedení mého díla formou scénického čtení či formou podobnou, nezbývá mi, než Vás informovat, že ani já, ani můj zaměstnavatel Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, který mne k tomuto sdělení zmocnil, nesouhlasí s užitím díla ve smyslu § 12 a násl. zákona 121/2000 Sb.

Jelikož již nyní došlo k výraznému zásahu do mých osobnostních práv, považuji za nutné věc neprodleně řešit tak, aby nedocházelo k dalšímu porušování nejen mých práv, ale též dalších zásahů do chráněných práv mého zaměstnavatele.

Domnívám se, že je mimořádně politováníhodné, snažíte-li se změnit systém a poškozujete tím reálně jediného člověka – mne. Pokud je prvním, kdo mne kontaktuje sl. Kateřina Eichlerová pořádající Brněnský lunapark (a to jen „díky“ tomu, že dochází k panem Šmerkem vyžádané úpravě prostor kavárny, která mu má být podnajmuta, a na níž nyní nemá žádný smluvní vztah), aniž bych byl Vámi alespoň „pro forma“ informován, že užíváte mé jméno jako reklamu, odhlédnu-li od práva, myslel jsem, že se chcete chovat kulturně – a tedy snad i eticky.

Sl. Eichlerová mne zvala na „premiéru hry“, přičemž mám již jiný program, což jsem ihned sdělil – jistě bych rád na vlastní oči viděl, jak vidíte kulturu v Brně (ostatně – doposud jsem netušil, že dokáži psát „xenofobně, šovinisticky a pro nezávislou kulturu likvidačně“), nicméně s ohledem na tak útočný zásah do mých práv, myslím, že by ani má účast nebyla vhodná. Naopak Vás vyzývám – pokud se skutečně domníváte, že Vaše aktivita pomůže komunikaci mezi nezávislou scénou a městem Brnem – věnujte vybrané vstupné (přičemž minimální částku za uvedení mého textu, a to jmenovitě dne 17.3.2012 v rámci Brněnského lunaparku, stanovuji na 5000 Kč, slovy: pět tisíc korun českých – o dalších uvedeních a tak vzniklých nároků z mých majetkových práv budeme jednat) na účet Rytířského řádu Sv. Václava, mezinárodní nevládní organizace, a to s účelem uspořádat Mezinárodní dětský letní tábor Sv. Václava pro děti z dětských domovů, případně podobnou aktivitu této organizace. Touto podmínkou dobročinné akce pod uvedenými pravidly jsem ochoten tento souhlas k jednorázovému užití díla zpětně udělit. Platbou tohoto honoráře/částky nejsou dotčeny mé ostatní nároky a chráněné zájmy – tzn. mj. zásah do osobnostních práv etc., ani práva mého zaměstnavatele, jedná se výhradně o jednorázové užití díla formou divadelního představení (či jak sdělujete v tisku „scénického čtení“). Nicméně zdůrazňuji, že stále trvám na faktu, že Vám neuděluji souhlas k užití díla, natožpak mého jména atd.

Navrhuji tímto schůzku v průběhu příštího týdne – nejlépe po mé pracovní době, tzn. cca po 17 hod., a to poblíž mého pracoviště Radnická 2.

S pozdravem
JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D., v.r.

Odpověď Jiřího Honzírka:

Vážený pane Tyle,
přijměte prosím poděkování za Váš email a omluvu za poněkud opožděnou reakci.
Realizaci sobotního scénického čtení jsem pečlivě konzultoval s právníky.
Nacházejí shodu v tom, že se nejedná o porušení zákona. Zároveň užití Vašeho jména nenaplňuje skutkovou podstatu autorského zákona. Nevzniká tedy povinnost platit Vám honorář.
Máte-li skutečně zájem se se mnou sejít, jsem Vám zajisté v doprovodu právníka k dispozici.

Přeji Vám dobré dny.

Zároveň dovolte, abych Vás pozval na reprízu scénického čtení, která se koná dne 2.4. od 18:00 v kavárně FALK.

V úctě

MgA . Jiří Honzírek
Divadlo Feste
Umělecký šéf

Foto z představení Ochotnického spolku Divadla Feste K.A.J.O.T. JUDr. Tomáš Tyl,  Ph.D.: Konečné řešení kulturní otázky.